Augšā

Jūsu grozs pašlaik ir tukšs.

Līguma puses un vispārīgā informācija

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “NOLA-L”, reģistrācijas numurs: LV44102014652, juridiskā adrese: Cēsis, J. Poruka iela 1, LV-4101 (turpmāk – Pārdevējs), no vienas puses, un fizisku rīcībspējīgu personu, kura:

a) izmantojot interneta vietnē: specs.lv (turpmāk – Interneta vietne) sadaļā “Veikals” pieejamo preču pirkšanas formu, vai
b) nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: gramatvediba@specs.lv par nepieciešamo preci un savus personas datus (turpmāk – Pircējs),

izsaka vēlmi iegādāties, pasūta vai iegādājas jebkuru no Interneta vietnes sadaļā “Veikals” iekļautajām precēm, no otras puses (abi kopā turpmāk saukti – Puses), noslēdz šo Distances līgumu (turpmāk – Līgumu).

  • Šā līguma 1.punktā noteikta visu Pārdevēja Preču iegādes kārtība;bet 2.-7.punktā minētie noteikumi attiecas uz visa veida Precēm, kuru pasūtījums noformēts ar Pārdevēja Interneta vietnes starpniecību.
  • Šā Līguma noteikumi neattiecas uz preču iegādes nosacījumiem, kas netiek noformēti ar Interneta vietnes starpniecību un, kuri tiek sniegti saskaņā ar individuālu vienošanos starp Pārdevēju un Pircēju.
  • Uz šo Līgumu ir attiecināmi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”..

 

1. Preču pasūtīšanas, piegādes un
apmaksas vispārīgie noteikumi.

1.1. Pārdevējs Interneta vietnē piedāvā dažāda veida preces (MAKITA elektroinstrumentus un to piederumus, stiprinājumus, darbarīkus), kas pieejami zem Pārdevēja Interneta vietnes sadaļas “Veikals”.

1.2. Lai iegādātos Preces, Pircējam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:

1.2.1. Preču noformēšanu un pirkšanu, kā arī saņemšanu īsteno, veicot apmaksu ar maksājuma karti vai internetbanku, ko var noformēt 24 stundas diennaktī;

1.2.2. Pircējs Interneta vietnē iepazīstas ar Preci, tās aprakstu un cenu, kā arī pats izvēlas sev interesējošo Preci saskaņā ar tās nosaukumu; Pircējs veic klikšķi uz interesējošās Preces nosaukuma, pēc kā Interneta vietnē tiek piedāvāts preces apraksts ar būtisko informāciju. Pircējs novērtē konkrētās Preces piemērotību savām vajadzībām;

1.2.3. ja Pircējs  vēlas iegādāties Preci, jāveic klikšķis uz komandas “Ielikt grozā”, pēc kā Pircējs var atlasīt vēl citas Preces, vai arī pabeigt izvēlēto Preču iegādi;

1.2.4. lai pabeigtu jau izvēlētās Preces iegādi, jāveic klikšķis uz pirkuma groza piktogrammu Interneta vietnes izvēlnes paneļa labajā pusē, kur jābūt redzamai kopējā iepirkuma groza pirkuma summai; atverot iepirkuma groza sadaļu Interneta vietnes, jaunā izklājlapā tiek atspoguļotas visas Pircēja izvēlētās un iepirkuma grozā ievietotās Preces, katras Preces vienas vienības cena, daudzums un Preču kopīgā visu vienību summa un pievienotās vērtības nodokļa summa (“Groza kopsavilkums”);

1.2.5. ja Pircējs vēlas mainīt pirkumu, iepirkuma grozā pirms apmaksas veikšanas var koriģēt Preču daudzumu (to samazinot vai palielinot), klikšķinot uz bultiņām. Gadījumā, ja  Preču skaits iepirkuma groza sadaļā tiks samazināts līdz nullei, iepirkumu grozs būs tukšs un tad Preču izvēle jāsāk no jauna;

1.2.6. ja Pircējs vēlas iegādāties izvēlēto Preci, jāklikšķina “Noformēt pasūtījumu”. Interneta vietnē atveras pieteikuma forma “Pasūtījuma noformēšana”, kurā jāaizpilda obligātie, bet pēc Pircēja izvēles arī fakultatīvie datu lauki. Informācija par iesniegtajiem personas datiem  ir iekļauta Pārdevēja privātuma politikā;

1.2.7. pērkot jebkuru no precēm, Pircējs  izvēlas vienu no norādītajiem maksājuma veidiem: maksājumu par pārskaitījumu, maksājumu ar internetbanku vai maksājumu ar maksājuma karti. Apmaksu nevar veikt, kamēr Pircējs neapstiprina, ka piekrīt šā Līguma noteikumiem (pēc šī Līguma izlasīšanas interneta vietnē, ieliekot atzīmi pie apliecinājuma “Esmu iepazinies un piekrītu Distances līgumam Esmu iepazinies un piekrītu Privātuma politikai un Distances līgumam.”);

1.2.8. izvēloties pirkuma veidu “Maksājums ar bankas pārskaitījumu” Pārdevējs nosūta Pircējam uz Preču pieteikumā formā norādīto e-pasta adresi pavadzīmi-rēķinu, kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa un kopā ar šo Līgumu veido kopīgos Līguma noteikumus, kas saistoši Pircējam. Visu Preču galīgā cena tiek norādīta pirms apmaksas veikšanas un tiek skaidri atspoguļota arī uz Pircēja e-pasta adresi piegādātajā rēķinā PDF formāta datnē un tā norēķinu veikšanas gadījumā netiek izmainīta;

1.2.9. Rēķins par Precēm tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Lai saņemtu Preces, rēķina apmaksa Pircējam jāveic pilnā apmērā rēķinā norādītajā datumā un kārtībā, norādot pārskaitījuma informācijas laukā rēķina numuru (norādīts rēķina vidū, piemēram 123456NLA).

1.2.10. Uzmanību! Izvēloties pirkuma veidu “Maksājums ar bankas pārskaitījumu”, procedūru Preču piegādei sāksim tikai nākamajā darba dienā pēc rēķina apmaksas datuma. Ja vēlaties Preces izsūtīšanu nodrošināt uzreiz, aicinām izvēlēties apmaksas veikšanu ar maksājuma karti vai internetbanku.

1.2.11. Jebkura maksājuma pārtraukšanas gadījumā, apmaksas process jāsāk no jauna. Ja, izvēloties pirkuma veidu “Maksājums ar bankas pārskaitījumu”, rēķins nav apmaksāts noteiktajā datumā vai rēķins ir apmaksāts daļēji, tad tas tiek anulēts un Preču iegāde jāsāk no jauna. Ja rēķins tiks apmaksāts pēc tā anulēšanas, apmaksātās summas izmantošanai sazināsimies ar Pircēju.

1.2.12. Veicot apmaksu ar internetbanku vai maksājuma karti, uz Pircēja e-pasta adresi tiek automātiski nosūtīts rēķins PDF formāta datnē, kurā būs iekļauta tā informācija, kas tika norādīta aizpildot formu sadaļā “Pirkuma noformēšana”.

1.2.13. Noslēgtos līgumus Pircējam vēlāk nav iespējams apskatīties Interneta vietnē un Līguma apliecinājums ir rēķins PDF formātā.

 

2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Pircējs apņemas:

2.1.1. Pirms katra pasūtījuma veikšanas iepazīties ar Interneta vietnes Līguma noteikumiem un Privātuma, kā arī sīkdatņu politiku;

2.1.2. noformējot jebkuru Preču pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt Preču piegādi pilnā apmērā un sagatavot rēķinu;

2.1.3. savlaicīgi apmaksāt Preces saskaņā ar Rēķinā norādīto apmaksas termiņu un noteikumiem;

2.1.4. Pircējam ir tiesības uz to, ka bankas pārskaitījuma gadījumā apmaksu viņa labā veic cita persona, taču apmaksas informācijas laukā jābūt iekļautai informācijai par rēķina numuru.

2.2. Pircējam ir tiesības:

2.2.1. saņemt Preces atbilstoši veiktajam Preču aprakstam;

2.2.2. neskaidrību gadījumā  vērsties pie Preču pārdevēja ar jautājumiem;

2.2.3. izmantot šajā Līgumā noteiktās Pircēja iespējas.

2.3. Pārdevējs apņemas:

2.3.1. nodrošināt Preču piegādi saskaņā ar Preces aprakstu;

2.3.2. sniegt pilnīgu informāciju par Preci;

2.3.3. savlaicīgi informēt (arī elektroniski) Pircēju par Preču pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja Preču pasūtījuma izpildes laikā mainās Preču pārdošanas un piegādes izpildes termiņi vai Preču izsniegšanas vieta;

2.3.4. izskatīt Pircēja pretenzijas par saņemto Preci un sniegt Pircējam rakstisku atbildi pēc būtības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

2.3.5. ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.

2.4. Pārdevējam ir tiesības:

2.4.1. pēc Preču pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā uz norādītajiem kontaktiem sazināties ar Pircēju, lai precizētu Preču pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;

2.4.2. neuzsākt Preču pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta Preču apmaksa saskaņā ar noteikumiem;

 

3. Pretenziju izskatīšanas kārtība.

3.1. Pretenzijas Pārdevējam drīkst izteikt tikai Pircēji, kuri ir uzsākuši un veikuši Preču pasūtījuma noformēšanu vai veikuši Preču apmaksu Pārdevējam. Personas, kuras apmeklē Interneta vietni, bet nav veikušas Preču pasūtījumu un apmaksu, var sniegt tikai ierosinājumus Interneta vietnes sadaļā “Kontakti”.

3.2. Gadījumā, ja Pircējam ir pretenzijas par Preču kvalitāti, Pircējam jāvēršas pie Pārdevēja ar attiecīgu rakstiski noformētu iesniegumu, to nosūtot ar ierakstītu vēstuli uz Pārdevēja juridisko adresi vai e-pasta adresi, pretenziju parakstot ar elektronisko parakstu.

3.3. Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto pretenziju un gadījumā, ja Pārdevējs atzīst atbilstoši Līguma 1.punktam iesniegto Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs 1 (viena) mēneša laikā no minētās pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Pasūtītāja pretenzijā minētos iebildumus novērstu.

3.4. Pārdevējs atbild arī uz neparakstītu iesniegumu pēc būtības (piemēram, e-pasta formā vai telefoniski), taču šādā gadījumā netiek izsniegti personas dati, netiek noformēts pieteikums dalības maksas atmaksai, kā arī netiek realizētas atteikuma tiesības vai citi personīg risināmi jautājumi.

 

4. Atbildība un strīdu izšķiršana.

4.1. Pusēm izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam, pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā (piemēram, Pasūtītājam tiek atslēgts interneta tīkls vai tml).

4.2. Pārdevējs neatbild un negarantē par Preču atbilstību jebkādām Pasūtītāja subjektīvajām vēlmēm vai izmantošanas mērķiem. Pārdevējs neatbild, ja Pasūtītājs savas tiesības neizmanto vai izmanto neatbilstoši.

4.3. Preču apraksta  saturs ir atbilstošs tā iegādes datumā. Pārdevējs neatbild par jau iegādāto Preču apraksta satura atjaunošanu pēc Preču iegādes.

4.4. Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt. Visos gadījumos Preču pārdevēja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja samaksāto naudas summu Pārdevējam konkrētās Preces cenas ietvaros.

 

5. Strīdu izšķiršana.

5.1. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpēju sarunu ceļā.

5.2. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem var tikt nodots izšķiršanai tiesā.

5.3. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pircējs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pircēju neapmierina Pārdevēja sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Pircējam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

6. Atteikuma tiesības.

6.1. Pircējam, kā patērētājam, ir tiesības ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu dienu laikā no Pirkuma pasūtījuma noformēšanas (izrakstīts un nosūtīts rēķins), atteikties no šī Līguma, neminot iemeslu. Preču pirkšanas līgums ir pārtraukts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, ja pēc 3 dienām, nesaņemot samaksu, rēķins par Precēm tiek anulēts un pasūtījums netiek izpildīts.

6.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Līguma noslēgšanas dienas, t.i. ar brīdi, kad Pircējs sadaļā “Pasūtījuma noformēšana” ir veicis Preču pasūtījumu, noklikšķinot uz pogas “Veikt pasūtījumu”.

6.3. Pircējam kā Patērētājam ir tiesības atteikties no noslēgtā darījuma ar Pārdevēju 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes (saņemšanas) datuma, izņemot MK noteikumos minētos gadījumus, neminot atteikuma iemeslus. Garantija neietekmē atteikuma tiesības, kādas likums nodrošina patērētājam attālinātās pirkšanas-pārdošanas (distances) līguma gadījumā.

6.4. Pircējs kā Patērētājs paziņo Pārdevējam par Darījuma atsaukšanu un iesniedz Pārdevējam atteikuma iesniegumu. Atteikuma veidlapa atrodama šeit.

6.5. Patērētājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iesnieguma Pārdevējam par savu lēmumu par Preces atgriešanu vai atkāpšanos no Darījuma iesniegšanas dienas, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam veikalā Cēsīs, J. Poruka ielā 1, LV-4101.Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Patērētājs Preces ir izsūtījis pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

6.6. Patērētājs, atceļot Darījumu, sedz tiešās Preču atgriešanas izmaksas saskaņā ar MK noteikumu 19. punktu.

6.7. Pircējs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesību īstenošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv.

 

7. Citi noteikumi.

7.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs atbilstoši Līguma noteikumiem ir veicis Preces pasūtījumu un Pircējam ir nosūtīts rēķins (vai arī veikta apmaksa ar internetbanku vai maksājuma karti). Līgums ir noslēgts uz laiku līdz saistību izpildei.

7.2. Pircējs pirms apmaksas veikšanas, atzīmējot piekrišanu šā Līguma noteikumiem, apliecina, ka visi Līguma noteikumi viņam ir skaidri saprotami, un uzņemas tos pildīt pilnā apjomā.

7.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt noteikumus, tos publicējot Interneta vietnes sadaļā. Pircējam tiek piemērota to noteikumu redakcija, kas ir spēkā Preces pirkuma noformēšanas uzsākšanas brīdī.

7.4. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.5. Gadījumā, ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējos šā Līguma noteikumus.

Tālrunis
Veikals: +371 26 550 244
Automazgātava: +371 27 778 850
E-pasts
Vispārīgi jautājumi: info@specs.lv
Pasūtījumi internetā: specs@specs.lv

Meklējiet veikalā