Augšā

Jūsu grozs pašlaik ir tukšs.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA  NOLA-L, reģistrācijas numurs 44102014652, juridiskā adrese J. Poruka iela 1, Cēsis, LV-4101, (turpmāk – SPECS.LV vai mēs), privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku. Laika gaitā mēs varam ieviest izmaiņas politikā, par ko mēs Jūs informēsim, ievietojot šo informāciju mūsu mājaslapā internetā https://SPECS.LV, (turpmāk – Vietne), līdz ar to lūdzam, pārlasiet to pirms atkārtotas pirkumu veikšanas. Ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto nolūku sasniegšanai.

Politika attiecas uz: – fiziskajām personām – SPECS.LV preču un pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem); – SPECS.LV darbiniekiem; – dažādu pakalpojumu sniedzēju nodarbinātajiem, kas sniedz pakalpojumus SPECS.LV; – korespondences ar SPECS.LV iesniedzējiem un saņēmējiem; – SPECS.LV pārvaldītās interneta Vietnes apmeklētājiem.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIA Nola-L”, reģistrācijas numurs 44102014652, juridiskā adrese: J. Poruka iela 1, Cēsis, LV-4101, tālr. +371 26550244, e-pasts: info@specs.lv.

Personas datu apstrādes nolūki

2.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:
2.1.1. preču pārdošanai, pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai:
2.1.2. klientu identificēšanai;
2.1.3. pasūtījumu noformēšanai un izpildei;
2.1.4. līguma ar klientiem sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei;
2.1.5. grāmatvedības prasību izpildei;
2.1.6. norēķinu administrēšanai;
2.1.7. parādu piedziņai no debitoriem;
2.1.8. klientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;
2.1.9. garantijas un pēcgarantijas atbalsta nodrošināšanai;
2.1.10. komerciālo paziņojumu un personalizēto piedāvājumu sūtīšanai.
2.1.11. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
2.1.12. personāla vadība, tai skaitā personāla atlase; darba līguma noslēgšana un izpilde; darba laika uzskaite; darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana; grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana); darbinieku sociālo labumu nodrošināšana (darbinieku veselības apdrošināšana); darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole;
2.1.13. normatīvo aktu prasību izpilde, veicot preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu;
2.1.14. SPECS.LV un tās klientu leģitīmo interešu īstenošana: pakalpojumu uzlabošana, jaunu pakalpojumu attīstība;
2.1.15. Vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
2.1.16. lietvedības funkciju veikšana (iesnieguma / e-pasta vēstules / pieprasījuma saņemšana, reģistrēšana, atbildes nosūtīšana utt.;
2.1.17. saņemtā iesnieguma / e-pasta vēstules / pieprasījuma apstrāde un atbildes sagatavošana.
2.1.18. Politikas
2.1. punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

3.1. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:
3.1.1. darbinieka darbspējas novērtēšanai (Regulas 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts);
3.1.2. ar datu subjekta piekrišanu (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts);
3.1.3. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu SPECS.LV likumīgās intereses tiesā (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts un 9. panta 2. punkta f) apakšpunkts);
3.1.4. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu SPECS.LV leģitīmās intereses (organizēt efektīvu preču pārdošana un pakalpojumu sniegšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem) (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
3.1.5. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (darbinieku, klientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
3.1.6. arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs vai statistikas nolūkos (Regulas 6. panta 1. punkta e) punkts);
3.1.7. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz SPECS.LV attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Apstrādājamais personas datu apjoms

4.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā SPECS.LV, ir atkarīgas no datu apstrādes nolūkiem un veida:

Personu datu apstrādes nolūks Personas dati
SPECS.LV preču pārdošana un pakalpojumu sniegšana un administrēšana vārds, uzvārds, personas kods (cits personas identifikācijas numurs), deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese, informācija par bankas kontu un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese), līguma numurs, līguma reģistrēšanas datums, informācija par norēķiniem (rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas veids (skaidrā, ar pārskaitījumu, līzings) un datums, parāda summa, informācija par parāda atguvi/piedziņu.
personāla atlase Visa informācija, kas ir iekļauta kandidāta iesniegtajā CV, kā arī, iegūtā informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par kandidātu, pamatojoties uz viņa sniegto piekrišanu. Gadījumā, ja kandidāts tiek uzaicināts uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi.
personāla vadība Darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņu numurs, e-pasta adrese, amats, darba alga, nostrādātais laiks, bankas konta numurs, slimības prombūtnes periodi, bērnu skaits un to dzimšanas gadi, darba pieredze, informācija par izglītību un kvalifikāciju, valodu prasmes, u.c. ar personālvadību saistītā personas datu saturoša informācija un kandidāta CV sniegtā informācija. Nodarbinātības un karjeras vēsture, informācija par veselību (obligātās veselības pārbaudes dati), par apmācībām, par ētikas pārkāpumiem, utt.
lietvedības funkcijas veikšana (Iesnieguma / pieprasījuma / e-pasta vēstules saņemšanas, apstrādes un atbildes nosūtīšanas ietvaros) Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, vecums, dzimums, dzimšanas datums, e-pasta adrese un cita informācija, ko datu subjekts norāda/pievieno savā/am iesniegumā/am.
noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību  Fizisku personu attēls, izskats, vizuāli fiksēta uzvedība/kustības, personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

4.2. Datu subjektam saņemot mūsu preces un pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām SPECS.LV ir pienākums apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas saistīta ar izmantotā pakalpojumu apmēru, skaitu.
4.3. Sazinoties rakstveidā ar SPECS.LV, tiks saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa numurs u.tml.);
4.4. SPECS.LV veic Vietnes apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikatorus, kā arī datu subjekta apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, Vietnes apmeklējuma pieredze, pārvietošanos u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti un viedokļu analīzi. Informācija par sīkdatnes izmantošanas aspektiem ir pieejama šīs politika sadaļā “Sīkdatņu izmantošana”.
4.5. SPECS.LV, īstenojot datu apstrādes nolūkus, var glabāt un apstrādāt šādus Jūsu personas datu veidus:

Personu datu kategorijas Piemēri
Identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati.
Kontaktinformācija deklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta adreses u.c.
Klientu dati identificējoša informācija; informācija, kas saistīta ar iegādāto preci un izmantoto pakalpojumu (biežums, veids, apmērs, skaits u.tml.)
Darbinieku dati Vārds, uzvārds, amats, informācija par speciālista izglītību, sasniegumiem, ieguldīto darbu attiecīgajā specialitātē, ziņojumi, sarakstes u.c. Nodarbinātības un karjeras vēsture, informācija par veselību (obligātās veselības pārbaudes dati), par apmācībām, par ētikas pārkāpumiem, utt.
Finanšu dati bankas konta numurs, pavadzīmes, algas vai atlīdzības apmērs, citi maksājuma dati par izmantoto Sabiedrības pakalpojumu.
Pārvaldības funkciju dati iesniegumi, līgumi, rīkojumi u.c.

4.6. SPECS.LV preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas ietvaros Mēs no datu subjekta varam iegūt papildu informāciju, kas nepieciešama tikai un vienīgi, lai izpildītu pakalpojumu augstākajā kvalitātē.
4.7. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas, datu apstrādes nolūka un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

5.1. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, SPECS.LV un tā pilnvarotie darbinieki, SPECS.LV apstrādātāji, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, tiesas, trešās puses, kas sniedz pakalpojumus SPECS.LV saistībā ar šīs politikas 2.1.10. punktu.
5.2. SPECS.LV iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Tādas personas var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, trešās puses, kas sniedz pakalpojumus SPECS.LV saistībā ar šīs politikas 2.1.10. punktu. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

6.1. Personas datus SPECS.LV neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.
6.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana SPECS.LV netiek veikta.

Datu subjekta tiesības

7.1. Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, kā arī to nozīmi un sekām.
7.2. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā.
7.3. Ja šajā Politikā norādītā informācija Jums nav pietiekama, kā arī, ja vēlaties saņemt savu personas datu kopiju, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums, izmantojot šīs Politikas 1.1. punktā norādīto kontaktinformāciju.
7.4. Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.
7.5. Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.
7.6. Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu (5 gadus no pēdējās personas datu apstrādes veikšanas brīža), ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.
7.7. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.
7.8. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).
7.9. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.
7.10. Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt mums rakstisku lūgumu.
7.11. Gadījumā, ja personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem nolūkiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, mēs varam saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu nolūku sasniegšanu.
7.12. Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi.
7.13. Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.
7.14. Tiecoties aizsargāt visu mūsu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo – dzimšanas apliecību, pilnvaru vai citu pārstāvības apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja savu identitāti un/vai pārstāvību neapliecināsiet, mēs noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu.
7.15. Saņemot apstiprinājumu tam, ka esat tiesīgi izpildīt Jūsu lūgumu, mēs apņemamies nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību.
7.16. Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.
7.17. Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.
7.18. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).
7.19. Datu subjektam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem SPECS.LV apstrādē esošiem personas datiem. Minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Sabiedrības darbinieku, klientu) tiesībām un brīvībām.

Personas datu drošība

8.1. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā.
8.2. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.
8.3. Mūsu vietne tiek glabāta uzticamā datu centrā, kura uzturētājiem ir pārbaudīta pieredze globālu komerciālo datu uzglabāšanā. Lai aizsargātu Jūsu personīgos datus, mēs izmantojam visas mūsu pakalpojumu sniedzēja iespējas, tostarp pastāvīgu fizisko aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un šifrēšanu visas diennakts garumā.
8.4. Mūsu vietnes drošība nodrošināta izmantojot šādus, kā arī citus, līdzekļus:
8.4.1. datu pārraides šifrēšana, izmantojot SSL standartu; 8.4.2. Jūsu personīgie dati automātiski tiek anonimizēti pēc pasūtījuma pabeigšanas (piegādes, anulēšanas vai atgriešanas);
8.4.3. piekļuve personiskajai informācijai un datiem ir ierobežota un iespējama vien izraudzītiem un pilnvarotiem Sabiedrības darbiniekiem, lietojot 2FA (Divu faktoru autentifikācijas) – datu centru darbiniekiem nav fiziskas un / vai attālinātas piekļuves mūsu vietnes serveriem.

Personas datu glabāšana

9.1. SPECS.LV saskaņā ar tās lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.
9.2. SPECS.LV, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:
9.2.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
9.2.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu SPECS.LV vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;
9.2.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu SPECS.LV saistošus pienākumus.
9.3. Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas ietvaros SPECS.LV ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju lūdzam sazināties ar Mums, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.
9.4. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai nodrošinātu SPECS.LV leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs SPECS.LV vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
9.5. Videoieraksti netiek veikti.
9.6. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.
9.7. Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:
9.7.1. tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
9.7.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
9.7.3. Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

Personas datu sniegšanas nepieciešamība

10.1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un SPECS.LV darbības realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, SPECS.LV nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu. Veicot pirkumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu, Jūs sniedzat mums savu personīgo informāciju. Veicot pirkumu, personas datu iesniegšana ir obligāta, jo bez tā Jūs nevarēsiet veikt pirkumu.

Sīkdatņu izmantošana

11.1. Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.
11.2. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai:
11.2.1. nodrošinātu efektīvu un drošu Vietnes darbību;
11.2.2. uzlabot Vietnes darbību, novērojot sīkdatņu izmantojumu, mēs spējam uzlabot Vietnes veiktspēju, paplašināt esošos pakalpojumus, pilnveidot funkcijas;
11.2.3. atpazīt tos Vietnes apmeklētājus, kas atgriežas atkārtoti (tas palīdz parādīt apmeklētājiem piemērotāku informāciju, piemērojot to patērētāju individuālajām vajadzībām);
11.2.4. analizēt Jūsu paradumus, lai Vietnes darbība būtu ērta, efektīva un atbilstu Jūsu vajadzībām un vēlmēm, piemēram, nodrošinot, lai Jūs viegli atrastu visu, ko meklējat;
11.2.5. izmērīt uz Vietni sūtītās informācijas un datu plūsmu (izmantojam sīkdatnes statistisko datu vākšanai par Vietni apmeklējušo lietotāju skaitu);
11.2.6. izveidotu apkopotu statistiku, kas ļautu saprast, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietnes un palīdzētu uzlabot to struktūru un saturu;
11.2.7. uzturētu lietotāja sesiju (pēc pieslēgšanās), kas ļauj izvairīties no pieslēgšanās nepieciešamības katrā pakalpojuma apakšvietnē.
11.3. Visas sīkdatnes, kas nav atzīstamas par obligātajām (tehniski nepieciešamie) var tikt izmantotas tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu. Savu piekrišanu varat paust Vietnes lejasdaļā iznirstošajā sīkdatņu joslā, atzīmējot pogu “Apstiprināt” (piekrist visām) vai “Pārvaldīt”, kurā ir dota iespēja izvēlēties, kurām no sīkdatņu veidiem Jūs piekrītat.
11.4. Pievēršam Jūsu uzmanību, ka obligātās sīkdatnes ir nosacījums vietnes izmantošanai, tādējādi to izmantošanai nav nepieciešama piekrišana.
11.5. Izmantojot sīkdatnes, mēs ievācam šādu informāciju:
11.5.1. lietotāja IP adresi;
11.5.2. laiku;
11.5.3. apmeklētās lapas un tajā pavadīto laiku;
11.5.4. pārlūkprogrammas veidu, operētājsistēmu;
11.5.5. tīmekļa adreses, no kurām lietotājs ir nonācis mūsu mājaslapā, un tīmekļa adresi, uz kuru lietotājs dodas pēc mūsu mājaslapas lietošanas;
11.5.6. to serveri un domēnu, no kura lietotājs ir nonācis mūsu mājaslapā.
11.6. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu (vietnes lejasdaļā iznirstošajā sīkdatņu joslā, noņemot izvēlētās sīkdatnes), mainīt iestatījumus un dzēst ierīcē saglabātās sīkdatnes.
11.7. Vietnē izmantojamajām sīkdatnēm trešās personas nevar piekļūt, izņemot šajā politikā norādīto.
11.8. Detalizēta informācija par Vietnē izmantojamajām sīkdatnēm:

Obligātās sīkdatnes (3)

Ļauj lietot tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus, piemēram, sīkdatņu autentifikācija, kas ir nepieciešama pakalpojumu autentifikācijai tīmekļa vietnes ietvaros.

Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids
form_key SPECS.LV Nodrošina apmeklētāju pārlūkošanas drošību, novēršot vietņu pieprasījumu viltošanu. Šis sīkfails ir būtisks vietnes un apmeklētāja drošībai. 1 diena HTTP
JSESSIONID nr-data.net Saglabā lietotāju stāvokļus lapu pieprasījumos. Sesijas laiks HTTP
test_cookie doubleclick.net Izmanto, lai pārbaudītu, vai lietotāja pārlūkprogramma atbalsta sīkdatnes. 1 diena HTTP

Statistikas sīkdatnes (6)

Palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju.

Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids
_dc_gtm_UA-# SPECS.LV Google pārvaldnieks izmanto, lai kontrolētu Google Analytics skripta taga ielādi. 1 diena HTTP
_ga SPECS.LV Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni 2 gadi HTTP
 _ga_# SPECS.LV Google Analytics izmanto, lai apkopotu datus par to, cik reižu lietotājs apmeklējis vietni, kā arī pirmā un pēdējā apmeklējuma datumus. 2 gadi HTTP
_gat SPECS.LV Izmanto Google Analytics, lai droselētu pieprasījumu 1 diena HTTP
_gid SPECS.LV Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni 1 diena HTTP
collect google-analytics.com Izmanto, lai nosūtītu Google Analytics datus par apmeklētāja ierīci un uzvedību. Uzskaita apmeklētāju dažādās ierīcēs un mārketinga kanālos. Sesijas laiks Pixel

Mārketinga sīkdatnes (20)

Tiek izmantotas, lai sekotu līdzi apmeklētājiem tīmekļa vietnēs.

Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids
_fbp SPECS.LV Facebook izmanto, lai piegādātu virkni reklāmas produktu, piemēram, reāllaika solījumus no trešo personu reklāmdevējiem 3 mēneši HTTP
_gcl_au SPECS.LV Google AdSense izmanto, lai eksperimentētu ar reklāmas efektivitāti visās vietnēs, kurās tiek izmantoti viņu pakalpojumi 3 mēneši HTTP
A3 yahoo.com Apkopo informāciju par lietotāju uzvedību vairākās vietnēs. Šī informācija tiek izmantota, lai optimizētu reklāmas atbilstību tīmekļa vietnē. 1 gads HTTP
ads/ga-audiences google.com Google AdWords izmanto, lai atkārtoti piesaistītu apmeklētājus, kuri, visticamāk, pārveidos klientus, pamatojoties uz apmeklētāju tiešsaistes uzvedību dažādās vietnēs. Sesijas laiks Pixel
adx/cm cm.creativecdn.com Apkopo informāciju par lietotāju preferencēm un / vai mijiedarbību ar tīmekļa kampaņas saturu – to izmanto CRM kampaņas platformā, kuru vietņu īpašnieki izmanto pasākumu vai produktu reklamēšanai. Sesijas laiks Pixel
all SPECS.LV Uzskaita lietotāja mijiedarbību ar vietnes meklēšanas joslas funkciju. Šos datus var izmantot, lai iepazīstinātu lietotājus ar attiecīgajiem produktiem vai pakalpojumiem. Pastāvīgi HTML
anj adnxs.com Reģistrē unikālu ID, kas identificē atgriešanās lietotāja ierīci. ID tiek izmantots mērķtiecīgām reklāmām. 3 mēneši HTTP
APID advertising.com Apkopo informāciju par lietotāju uzvedību vairākās vietnēs. Šī informācija tiek izmantota, lai optimizētu reklāmas atbilstību tīmekļa vietnē. 1 gads HTTP
APID yahoo.com Apkopo datus par apmeklētāju vēlmēm un uzvedību vietnē – šī informācija tiek izmantota, lai padarītu saturu un reklāmu atbilstošāku konkrētajam apmeklētājam. 164 dienas HTTP
APIDTS yahoo.com Apkopo datus par apmeklētāju vēlmēm un uzvedību vietnē – šī informācija tiek izmantota, lai padarītu saturu un reklāmu atbilstošāku konkrētajam apmeklētājam. 1 diena HTTP
dt udmserve.net Ļauj apmeklētājam kopīgot vietnes saturu ar sociālo mediju platformām vai vietnēm. 1 gads HTTP
events/1/# bam.eu01.nr-data.net Iepazīstina lietotāju ar atbilstošu saturu un reklāmu. Pakalpojumu nodrošina trešo personu reklāmas mezgli, kas reklāmdevējiem atvieglo solīšanu reāllaikā. Sesijas laiks Pixel
IDE doubleclick.net Izmanto Google DoubleClick, lai reģistrētos un ziņotu par vietnes lietotāju darbībām, kad esat skatījis vai noklikšķinājis uz kādas no reklāmdevēja reklāmām, lai mērītu reklāmas efektivitāti un rādītu lietotājam mērķtiecīgas reklāmas. 1 gads HTTP
IDSYNC analytics.yahoo.com Izmanto, lai identificētu apmeklētāju dažādos apmeklējumos un ierīcēs. Tas ļauj vietnei apmeklētājam uzrādīt atbilstošu reklāmu. Pakalpojumu nodrošina trešo personu reklāmas mezgli, kas reklāmdevējiem atvieglo solīšanu reāllaikā. 1 gads HTTP
pagead/1p-user-list/# google.com Izseko, ja lietotājs ir izrādījis interesi par konkrētiem produktiem vai notikumiem vairākās vietnēs un atklāj, kā lietotājs pārvietojas starp vietnēm. To izmanto, lai novērtētu reklāmas centienus un atvieglo nodevu samaksu starp vietnēm Sesijas laiks Pixel
rtbh udmserve.net Reģistrē unikālu ID, kas identificē lietotāja ierīci atkārtotu apmeklējumu laikā. Izmanto reklāmguvumu uzskaitei un tiešsaistes reklāmu efektivitātes mērīšanai. 1 gads HTTP
tr facebook.com Facebook izmanto, lai piegādātu virkni reklāmas produktu, piemēram, reāllaika solījumus no trešo personu reklāmdevējiem Sesijas laiks Pixel
udmts udmserve.net Izmanto, lai novērtētu vietnes reklamēšanas efektivitāti, apkopojot datus par vietnes reklāmu reklāmguvumu līmeni vairākās vietnēs. 1 gads HTTP
used SPECS.LV Uzskaita lietotāja mijiedarbību ar vietnes meklēšanas joslas funkciju. Šos datus var izmantot, lai iepazīstinātu lietotājus ar attiecīgajiem produktiem vai pakalpojumiem. Pastāvīgi HTML
uuid2 adnxs.com Reģistrē unikālu ID, kas identificē atgriešanās lietotāja ierīci. ID tiek izmantots mērķtiecīgām reklāmām. 3 mēneši HTTP

Neklasificētās sīkdatnes (3)

Ir sīkdatnes, kuras mēs kopā ar individuālajiem pakalpojumu sniedzējiem klasificējam kā sīkdatnes.

Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids
__rtbhouse.lid SPECS.LV Neklasificēts/nenoteikts Pastāvīgi HTML
ts creativecdn.com Neklasificēts/nenoteikts 1 gads HTTP
u creativecdn.com Neklasificēts/nenoteikts 1 gads HTTP

11.9. Vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
11.10. Ja Jūs nevēlaties, lai Mēs iegūtu informāciju par Jūsu aktivitātēm Vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Izmaiņas privātuma politikā

12.1. SPECS.LV patur tiesības veikt izmaiņas savā Politikā, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu.
12.2. Šī Politika stājās spēkā ar tās apstiprināšanas dienu.

Tālrunis
Veikals: +371 26 550 244
Automazgātava: +371 27 778 850
E-pasts
Vispārīgi jautājumi: info@specs.lv
Pasūtījumi internetā: specs@specs.lv

Meklējiet veikalā